Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti Tiskárna v Dubí s.r.o., se sídlem Štramberská 1218/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 19984.

1. DEFINICE POJMŮ
Prodávající – Tiskárna v Dubí s.r.o., se sídlem Štramberská 1218/41, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložka 19984, IČ: 258 29 581. Hlavním předmětem podnikání prodávajícího je poskytování tiskových, grafických a polygrafických služeb.
Internetový obchod – jsou webové stránky na adrese www.chocholousek.eu, jehož prostřednictvím Prodávající prodává Zboží Kupujícímu.
Zboží – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodě. Každá movitá věc je v nabídce Internetového obchodu označena názvem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační s tím, že zejména nezohledňuje všechny barevné či velikostní varianty, v nichž je Zboží v Internetovém obchodě nabízeno. U každého Zboží je uvedená rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, popřípadě též barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.
Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
Podnikatel – Kupující, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.
Spotřebitel – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupní smlouva – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem.
Předmět prodeje – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
Kupní cena – cena Zboží vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy, a dále z nákladů na odeslání zboží na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou dle zvoleného způsobu dopravy. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
Místo dodání – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje a které je specifikováno následujícími údaji: jméno obce, jméno územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce, jméno ulice, číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo, stát. Prodávající dodává zboží prostřednictvím Internetového obchodu pouze na území České republiky.
Přepravce – třetí osoba, podnikatel, která je ve smluvním vztahu s Prodávajícím a zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího na místo dodání. Jedná se buď o společnost DPD nebo o Českou poštu, s.p.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu Předmět prodeje a Kupující se zavazuje Předmět prodeje převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu.
 Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.
Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit a nahradit je podmínkami novějšími.

3. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
Podmínkou pro zadání objednávky je vyplnění údajů Kupujícího v Internetovém obchodě Prodávajícího pomocí správně vyplněného formuláře včetně uvedení aktuální skutečné e-mailové adresy Kupujícího.
Odesláním objednávky Kupující vyjadřuje souhlas s obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek a bere na vědomí, že veškeré smlouvy uzavírané prostřednictvím Internetového obchodu se budou řídit těmito podmínkami.
Prodávající může zbavit Kupujícího práva k využívání Internetovému obchodu a také mu omezit přístup k části nebo celku jeho dat obsažených v Internetovém obchodu s okamžitým účinkem v případě porušení těchto obchodních podmínek a zvláště pak pokud Kupující:
 poskytl během registrace nepravdivé, nepřesné nebo neaktuální údaje b) prostřednictvím Internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob,
dopustil se jiného jednání, které bylo Prodávajícím shledáno jako v rozporu s platnými právními předpisy nebo všeobecnými podmínkami využívání sítě internet nebo jako jednání působící škodu zájmům Prodávajícího.
Prodávající může omezit Kupujícímu i přístup k Internetovému obchodu i z jiných důvodů, které uzná za vhodně.
Kupující, který byl zbaven práva k užívání Internetového obchodu, nemůže provést opětovnou registraci bez předchozího souhlasu Prodávajícího.
Za účelem zajištění bezpečného předávání zpráv a informací v rámci služeb poskytovaných Internetovým obchodem, Prodávající učiní technická a organizační opatření přiměřená ohrožení bezpečnosti poskytovaných služeb, zejména opatření sloužící k zamezení neoprávněným osobám v získávání a modifikacím osobních dat posílaných v síti internet.
Kupující v rámci Internetového obchodu není oprávněn:
- dodávat a předávat obsah, který není v souladu s právními předpisy např. obsah propagující násilí, hanobící nebo porušující osobnostní práva a jiná práva třetích osob, využívat Internetový obchod způsobem, který narušuje jeho fungování
- rozesílat nebo umísťovat v rámci Internetového obchodu nevyžádaná obchodní sdělení (spamy), využívat Internetový obchod způsobem zatěžujícím ostatní Kupující nebo Prodávajícího

4. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY
Předmětem uzavření Kupní smlouvy jsou polygrafické materiály a služby, jejichž vlastnosti byly určeny Kupujícím během procesu nákupu.
 Za účelem provedení nákupu je nezbytné vybrat si produkt a jeho parametry pomocí jednotlivých úkonů znázorňovaných na obrazovce a schvalovaných Kupujícím. Vybrané produktu může Prodávající následně umístit kliknutím na tlačítko „do košíku“ do internetového košíku Internetového obchodu. V rámci  košíku následně Kupující vybere způsob platby a způsob dopravy a uvede své osobní údaje včetně adresy, kam má být zboží doručeno.
Poté co Kupující klikne v košíku po vyplnění všech náležitostí na tlačítko „pokračovat“ objeví se Shrnutí objednávky, která obsahuje především:
Specifikaci Předmětu prodeje
Celkovou cenu za objednávané produkty nebo služby, včetně nákladů za dopravu a DPH
Zvolený způsob úhrady kupní ceny a jejího dodání
Adresu místa dodání a předpokládaný termín dodání
Fakturační údaje Kupujícího
Kupující bere na vědomí, že shrnutí objednávky nelze ze strany prodávajícího považovat za návrh na uzavření smlouvy.
Objednávka je Prodávajícímu odeslána okamžikem kdy Kupující klikne na tlačítko „odeslat objednávku“, a to za předpokladu, že předtím odškrtl, že četl a souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Odeslaná objednávka je považována za návrh na uzavření smlouvy, a je neodvolatelná a závazná.
Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je na email Kupujícího uvedený v objednávce doručeno potvrzení (akceptace) objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud není toto potvrzení kupujícímu doručeno do pěti pracovních dnů, má se za to, že Prodavající objednávku Kupujícího neakceptoval a kupní smlouva tedy nevznikla.
Kupující může stornovat Objednávku, avšak pouze do doby než Prodávající zahájí práce na zhotovování Zboží. Objednávku je možno stornovat pouze písemně prostřednictví emailu: info@chocholousek.eu, ve kterém musí být uvedeno číslo objednávky, nejpozději do 6 hodin od doručení přijetí objednávky. Objednávka se považuje za stornovanou teprve okamžikem, kdy Prodávající Kupujícímu oznámí, že storno objednávky přijímá. Pokud toto stornování objednávky nebude doručeno písemně do 6 hodin od doručení přijetí objednávky, bude tato Objednávka považována za závaznou a Kupujícímu bude odeslána nebo připravena k osobnímu převzetí a veškeré náklady vynaložené na výrobu a doručení Objednávky Kupujícímu, budou vymáhany soudní cestou.
Objednávky je možné zadávat 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Přesné termíny vyhotovení jsou uvedeny na stránkách Internetového obchodu pro každý produkt zvlášť. Uvedené termíny však jsou pouze orientační a nejsou pro Prodávajícího závazné.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ
Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu společně se všemi součástmi, popřípadě příslušenstvím, dle Kupní smlouvy. Kupující si před uzavřením kupní smlouvy může zvolit jeden z těchto způsobů dodání:
Dodání Českou poštou na dobírku– Balík na poštu/ Balík do ruky
Dodání prostřednictvím DPD na dobírku
Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje pro Kupujícího, a to prostřednictvím vybraného způsobu dodání. Prodávající splní svoji povinnost dodat Předmět prodeje Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Předmět prodeje Přepravci. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění v dodání zboží, které bylo způsobeno zaviněním ze strany Přepravce.
Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.
Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo dodání. Takto stanovené Místo dodání je možné po uzavření Kupní smlouvy změnit pouze po dohodě s Prodávajícím. Prodávající zajišťuje odeslání Předmětu prodeje do Místa dodání a Kupující je povinen převzít Předmět prodeje v Místě dodání. Veškeré náklady související s přepravou Předmětu prodeje do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu, a která byla uvedena v souhrnu objednávky
Při převzetí Předmětu prodeje od Přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen se zaměstnancem Přepravce sepsat protokol. V případě, že zásilka nejeví znaky vnějšího poškození, je Kupující povinen v přítomnosti zaměstnance Přepravce zásilku otevřít a provést kontrolu Předmětu prodeje, zejména pak prohlédnout, zda Předmět prodeje i daňový doklad odpovídá objednávce a zda je Předmět prodeje bez zjevných vad. V případě jakéhokoliv nesouladu Předmětu prodeje, popřípadě přiložených dokladů, s objednávkou je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem Přepravce protokol. Kupující je povinen uschovat si kopii protokolu.
Odmítne-li Kupující převzít zásilku dle předchozího odstavce, je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Předmět prodeje nepřevzal. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující Předmět prodeje nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace a rovněž při kontrole nebyl zjištěn žádný nesoulad s objednávkou, ale po převzetí zásilky Kupujícím vyjde najevo, že Předmět prodeje je vadný a tato vada mohla být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak na skutečnost, že vada mohla vzniknout při přepravě Předmětu prodeje, nebude brán zřetel. V dalším jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.
V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Předmětu plnění, která nebyla dodána, od smlouvy odstoupit.
V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Předmět prodeje, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše, je Prodávají oprávněn odeslat Předmět prodeje Kupujícímu opětovně s tím, že Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu všechny vynaložené náklady v souvislosti s opakovaným odesláním. Tyto další náklady je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu při převzetí Předmětu prodeje.

6. DOBA DODÁNÍ
Doba dodání je určena pro každý produkt zvlášť a je uvedena na stránkách Internetového obchodu. Kupující má povinnost seznámit se s termíny dodání uveřejněnými na stránkách Internetového obchodu. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby zakázka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení zakázky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením zakázky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.V případě technické závady, se termín může odložit o dobu nezbytně nutnou k opravě.
Do lhůty pro dodání Předmětu prodeje se započítává pouze doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Předmětu prodeje Kupujícímu, tedy jeho předání Přepravci k přepravě pro Kupujícího. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží Přepravcem obvykle trvá jeden až dva pracovní dny.

7. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA
Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.
Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.
Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva
Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodaný Předmět prodeje nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Předmětu prodeje v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Předmět prodeje nebo jinak dodaný Předmět prodeje nepřevzal.
Vlastnické právo k Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

8. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny produktů jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty: náklady spojené s obsluhou zakázky, náklady spojené s produktem, balením, obalem a DPH, pokud v popisu produktu nebylo uvedeno jinak. Uvedené ceny nezahrnují dodatečné náklady nestandardních variant, takových jako: doplatky za určení hodin doručení, doplatky za odeslání na několik adres současně
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cen, a to jedním z následujících způsobů:
Dobírkou
V případě dobírky kupující zaplatí za zboží v okamžiku jeho převzetí od dopravce.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo IP adresy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Smlouvy.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu jakoukoli změnu v osobních údajích.
Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Kupujícího nebudou Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, a to s výjimkou dopravců a subjektů zabývajících se správou a vymáhání pohledávek Prodávajícím.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Po dobu prodlení Kupujícího s placením i části Kupní ceny Prodávající není prodávající povinen Kupujícímu poskytovat žádné služby.
Prodávající je oprávněn i k částečnému plnění Smlouvy.
Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím emailu.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno kupujícího pro marketingové účely, jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Smlouvy.
Prodávající odpovídá pouze za takové porušení právních povinností, které zavinil.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné.
V případě, že ke zhotovení Předmětu prodeje jsou použity podklady poskytnuté Kupujícím a tyto podklady jsou autorským dílem, tak Kupující poskytnutím těchto podkladů stvrzuje, že je držitelem odpovídající licence pro užití autorského díla požadovaným způsobem a současně Prodávajícímu poskytuje nevýhradní nevýlučnou licenci či podlicenci k užití díla (podkladů) objednaným způsobem. Kupující je povinen Prodávajícího vyloučit z veškerých nároků třetí osob za užití těchto podkladů. Prodávající odpovídá Kupujícímu za veškerou škodu, která by mu byla způsobena nároky třetích stran z titulu porušení autorského práva k dodaným podkladům.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 11.1, obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to nejlépe písemně na email info@chocholousek.eu nebo případně písemně na adresu sídla Prodávajícího.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající Kupujícímu Kupní cenu a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Kupní cena bude vrácena stejným způsobem, jako byla Prodávajícímu zaplacena. V případě použití dobírky bude kupní cena  uhrazena platbou na bankovní účet Kupujícího. Pokud Kupující nemá bankovní učet tak bude uhrazena prostřednictvím poštovní poukázky.

12. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).
Kupující je povinen prohlédnout zboží či jiné plnění prodávající dle Smlouvy s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před jejich použitím.
V případech, kdy kupující není spotřebitelem, platí následující:
Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího (je-li záruka poskytnuta), uplatňuje kupující písemně, a to na adrese provozovny prodávajícího či na adrese elektronické pošty Prodávajícího info@chocholousek.eu (dále jen „reklamace“).
V případě, že zboží bylo dodáno v jiném množství, jakosti či provedení, než určuje kupní smlouva, je reklamaci nutné uplatnit u prodávajícího bez prodlení, nejpozději do tří (3) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží za řádně dodané. Zároveň s písemnou reklamací je kupující v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží.
V případě, že je doprava zboží ke Kupujícímu zajišťována prostřednictvím Přepravce, uplatní se bod. 4. 5. – 4.7, těchto podmínek. V případě, že Kupující poruší některou z povinností stanovených v čl. 4 těchto obchodních podmínek, považuje se zboží Prodávajícím za řádně dodané.
Prodávající vyřeší reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Má-li plnění Prodávající podle Kupní smlouvy vady, budou nároky Kupujícího z odpovědnosti za vady uspokojeny dále uvedeným způsobem, a to v následujícím pořadí:
- Dodáním chybějícího zboží
- Přiměřenou slevou z kupní ceny.
- Odstraněním ostatních vad.
Dodáním náhradního zboží za zboží vadné.
V případech, kdy kupující je spotřebitelem, platí následující:
Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že:
v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Ustanovení uvedená v čl. 12.4, těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to na adrese provozovny Prodávajícího či na adrese emailu Prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
- Reklamované zboží musí být odesláno prostřednictvím poštovní zásilky na adresu provozovny
- Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s uplatněním reklamace, jen v případě, že reklamace byla oprávněná.
- Reklamace zboží Kupujícím nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu či plnit jiné závazky vůči prodávajícímu
- Smluvní strany smluvily, že není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, prodávající odpovídá pouze za zaviněné porušení jeho povinností.

13. DORUČOVÁNÍ – PRÁVNÍ ÚKONY
Nebude-li dohodnuto jinak, veškeré právní úkony související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele) podle kontaktních údajů, které si strany vzájemně sdělí při uzavření této smlouvy. Ohlásí-li smluvní strana změnu svých kontaktních údajů druhé smluvní straně, bude doručováno dle takto nově ohlášených kontaktních údajů.
Zpráva je doručena:
v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty;
 integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou musí být zajištěna certifikátem (elektronický podpis),
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
 v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pokud právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní  koupi zboží.
Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí  občanským zákoníkem s tím, že pro účely Smlouvy smluvní strany:
vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je Kupující podnikatelem;
vylučují ustanovení § 1748 občanského zákoníku;
vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je Kupující podnikatelem
Není-li výslovně písemně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se nevztahují  obchodní (dodací) podmínky Kupujícího.
Prodávající je k činnosti podle Smlouvy oprávněn na základě živnostenského oprávnění a činnost  Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
Smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
Je-li některé ustanovení Smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 10. 2015 a nahrazují jakékoliv jiné obchodní podmínky vydané Prodávajícím před tímto datem.